Mesafeli Satış Sözleşmesi

BU SÖZLEŞME store.triohome.com.tr İNTERNET SİTESİNDEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR.

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-    KAPSAM
İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nin (bunda sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ASF SES IŞIK VE GÖR. SİS. A.Ş.’nin (bundan sonra “ASF” olarak anılacaktır) üyeye satışını yaptığı, ürünle ilgili  olarak  6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerini kapsamaktadır.

2-    TARAFLAR
Satıcı          : ASF Ses Işık ve Görüntü Sistemleri A.Ş. (bundan sonra ASF olarak anılacaktır)
Adres         :  Mehtap sokak No:1 34335 Akatlar - Beşiktaş
Telefon       : +90 212 227 9540
Fax             : +90 212 227 9634
E-posta      :  info@trihome.com.tr

Üye            :                               (bundan sonra kısaca Alıcı olarak anılacaktır.)
Adres        :
Telefon      : +90
E-posta     :

3-    SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
İşbu Sözleşme kapsamında ASF elektronik ortamda ürün adı modelini de belirterek satışa arz ettiği ürünlerden Alıcı’nın satın almak istediği ürüne ilişkin satın alma, ödeme şartları ile Satıcının yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ödeme gerçekleşmesi ile birlikte ürünün teslimi ürüne ilişkin Satıcı yükümlülüklerini içermektedir.    Alıcının ürün/ürünleri seçmesi ve ödemenin Satıcıya geçmesi ile  Sözleşme yürürlüğe girer ve taraflar bu sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını kabul ederler.

4-    SÖZLEŞMENİN KURULMASI
4.1  Alıcı, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

4.2  ASF ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

4.3  ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

4.4 ALICI, ürünlerin marka modelini inceleyerek, fiyatlarını da araştırdığını, bu hususları bilerek alım işlemini gerçekleştirdiğini, ASF da olası kur farkı gibi unsurları göz önüne aldığını buna göre satış işlemi gerçekleştirdiğini kabul eder.

4.4  ASF ve ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. 

4.5  İşbu sözleşme, ekleri ve store.triohome.com.tr üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular taraflar arasında GİZLİLİK kapsamında kalacak hususlar olup, Trio Mesafeli Hizmet Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunda  belirtilen şartlar da gizli tutulacaktır.

4.6  İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz.  İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir. 

5- GENEL ŞARTLAR
5.1 Alıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisine sağlanan hizmetlerin store.triohome.com.tr site kullanım şartları kapsamında sağlanacağını kabul etmektedir.

5.2    Alıcı, Madde 3'te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri içeren Mesafeli Hizmet Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. (ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNA BU HUSULARI İLAVE EDELİM)

5.3     ASF, internet sitesinde sunmuş olduğu ürün ve hizmetler ile fiyatlarını sözleşme imzası ile birlikte sağlamayı kabul eder.

5.4    Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimatı için  Sözleşme’nin eletronik ortamda kabul edilmiş olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ASF’nin  ürünün hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu kabul edilir.

5.5    Alıcının ödemesi kısmında kendi bankasının kendisine tanıyabileceği taksit/taksit başlangıç tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi gibi hususlar Alıcı’nın bankasının insiyatifine bağlı olup ASF’nin bu kapsamda bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Alıcının ileri tarihli olarak kendi bankasından taksitli ödeme imkanına sahip olması, sözleşmenin başlamadığı anlamına gelmez. Sözleşmenin elektronik ortamda imzalanması ve ödemenin ASF’ye aktarılması ile sözleşme ilişkisi kurulmuş olur.

5.6    Satın alma bedelinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda üyelik bedelinin geç ödenmesinden kaynaklanan temerrüt durumlarında işleyecek faiz ve diğer detaylar Alıcı ile bankası arasında düzenlenmiş olup ASF’nin Alıcı’nın bu temerrüdünden kaynaklanan bir sorumluluğu bulunmaktadır. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.

5.7    Taraflardan birinin ediminde temerrüde düşmesi halinde,  yükümlülüğünü ihlal eden taraf borcun gecikmeli ifasından dolayı diğer tarafın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Sözleşmesel edim yerine getirilene kadar, diğer taraf sözleşmesel karşı edimlerini yerine getirmeme hakkına da sahip olacaktır.

5.8    İşbu Sözleşme, web sitesi üzerinden Alıcı tarafından okunup onaylandıktan ve ödeme gerçekleştikten sonra ASF tarafından Alıcı’ya e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. Alıcı’nın daha sonra ödeme talimatını geri çekmesi veya başkaca bir nedenle ödemenin ASF’ye gelmemesi durumunda ASF’nin ürünü teslim etmesi gibi bir yükümlülüğü bulunmaz.

6-    CAYMA HAKKI
Alıcı, hizmet içeren Sözleşmelerde  Sözleşme’yi onayladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, sadece ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ürünün tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Sadece Ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı ürün teslim edilmeden de cayma hakkını kullanabilir.   Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ASF’ye yazılı olarak veya yukarıdaki e-posta adresine bildirimde bulunulması şarttır.ASF cayma bildiriminin  kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde;  ürünün  ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerinin yırtılmadan, vakumlu veya jelatinli ambalajın açılmadan, hasarsız bir biçimde iade edilmiş olması halinde, almış olduğu bedeli ve Alıcı’yı bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle yükümlüdür. Fatura aslı Alıcı tarafından geri gönderilmez ise KDV, sair vergi  ve varsa diğer yasal kesinti ve yükümlülükler iade edilemez.

7-    DİĞER ŞARTLAR
7.1    Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

7.2    İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerlere bağlı olarak Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI veya ASF’nin   yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.